معرفی حقوق نفت و گاز

مدت دوره و ساير مشخصات

بسمه تعالی

اگرچه سابقه استخراج نفت در کشور ایران به بیش از یک قرن میرسد؛ لکن تا سالیان متمادی تنظیم روابط حقوقی موجود در این عرصه، با استفاده از اصول بنیادین حقوق اساسی و قواعد عام حقوق خصوصی نظیر قواعد عام حقوق مدنی و حقوق تجارت اداره شده و در گذر زمان و با پیچیده و پیشرفتهتر شدن روابط موجود در این عرصه، نیاز به شکل گیری شاخه نوینی از حقوق با محوریت مباحث مربوط به نفت و گاز احساس شده و متعاقباً رشته جدیدی تحت عنوان «حقوق نفت و گاز» به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

حقوق نفت و گاز عرصه بررسی موازین، قوانین، مقررات و کنوانسیونهای مرتبط با نفت و گاز در زمینههایی از جمله مالکیت منابع نفتی و گازی، نحوه تملک، اکتشاف، توسعه، استخراج، بهره برداری، توزیع، صادرات، سرمایهگذاری و ... است و هدف از آن تعلیم نیروهای کارآزموده و به روز در این عرصه جهت بررسی و مدیریت مسائل حقوقی همگام با پیشرفت روزافزون این شاخه است.

دانشگاه علم و فرهنگ در راستای رسالت خود مبنی بر تعلیم دانشجویان متبحر در مسائل حقوقی، در سال 1395 اقدام به تاسیس رشته «حقوق نفت و گاز» در مقطع کارشناسی ارشد نموده و با استفاده از اساتید باتجربه و متخصص در مسائل مربوطه علاوه بر جنبههای علمی و نظری، به مباحث عملی و کاربردی نیز نگاه ویژهای داشته و با برگزاری کارگاههای متنوع با محوریت مباحث فنی و حقوقی، سعی در همگامی با پیشرفتهای حقوق نفت و گاز دارد تا دانشجویان فارغالتحصیل از این رشته، علاوه بر مسائل نظری بر امور عملی و فنی موضوع نیز احاطه کافی داشته باشند. 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق نفت و گاز، طی 3 نیمسال تحصیلی و با گذراندن 32 واحد دروس تخصصی (22 واحد اصلی و 10 واحد انتخابی) دوره آموزشی را سپری می­ کنند و سپس با اخذ 4 واحد پایان نامه وارد مرحله پژوهشی شده و با دفاع از پایان نامه، دانش­آموخته میشوند.

با توجه به رواج مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز در ادبیات حقوقی کشور و همچنین نیاز کشور به تبیین هرچه بیشتر مسائل مربوط به عرصه نفت و گاز، پایاننامههای کارشناسی ارشد در رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاه علم و فرهنگ با امعان نظر به به تخصص و تجربه اساتید به موضوعاتی نظیر قراردادهای مربوط به نفت و گاز (بالادستی و پایین دستی)، سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز، حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز، معاملات دولتی مربوط به منابع نفتی و ... اختصاص مییابد.